logo

Musikkterminologi

 Bar(s)
– Se Measure.

 Beat [«Taktslag»]
 Takt er en tidsdefinisjon av rytme, og det er vanlig å todele eller firedele takten. D.v.s. at en takt inneholder 2 eller 4 «puls»-slag. Minst 80% av den musikken ungdom i dag hører på, består av firedelt takt, altså 4 slag i takten. Hvert slag kalles for ¼ nettopp fordi ¼ + ¼ + ¼ + ¼ = 1, altså en hel takt. Hvis vi for ordens skyld sier at ¼ = 60, d.v.s. 60 firedeler pr. minutt, eller 60 BPM (Beat Per Minute), så betyr dette et slag hvert sekund. F.eks. går en Disco-låti ca.120 BPM, og techno/dance/trance 10-20 BPM raskere enn dette igjen.

 BPM
 Benevnelse for hastigheten på musikken. Betyr «Beat Per Minute»
(Må IKKE forveksles med Bars Per Minute, se under!).
Brukes en del feil der den første B’en ikke betyr Beat men Bars. Skal man angi musikkens hastighet med Bars Per Minute, bør man heller velge M for Measure Per Minute for å ikke forvirre folk. Er musikken oppgitt med Bars Per Minute, skal man gange tallet med 4 for å få Beat Per Minute.
Eller 2 i 2/4 takts msuikk og 3 i 3/4 takts musikk.

 BPM/MPM.
– 
Vær oppmerksom på at hastighet også, noe feilaktig, oppgis med helt andre verdier og alikevel med endelsen BPM. Om tallene/hastigheten her virker altfor små, er det fordi de bruker BPM som forkortelse for «Bars Per Minute» Siden Bars og Measures er det samme, er jeg av den oppfatning at dette burde oppgis i MPM (Measures Per Minute).
Er musikken allikevel oppgitt i BPM (Bars Per Minute) f.eks. en Cha Cha på 25 MPM, så må du gange med 4. (Det er 4 beats per Measure).
I all musikk skrevet i 4/4 takt, må du gange MPM tallet med 4. Er musikken skrevet i 3/4 takt ganger du med 3. Og likeledes, er musikken skrevet i 2/4 takt, ganger du tallet med 2 for å få BPM (Beats Per Minute).

 Measure
– En Measure (eller Bar [Engelsk]), er den delen av et noteark som er delt med vertikale linjer. I 4/4 musikk, er en Measure 4 noter (eller 4 beats).

 Offbeat
– 
Hvilken Beat som helst i et stykke musikk som IKKE er den første beaten (også kjent som «Downbeat»), er en Offbeat. Offbeat er også brukt til å understreke de svake beatene i en Measure (eller Bar).

 Rytme
– 
Musikkens forløp i tid er som regel nøye organisert. Mens «takten» er det regelmessige pulsslag, inndeler rytmen slaget.
Man kan godt forestille seg rytme uten melodi, men er melodi uten rytme er utenkelig.

 Syncopation / Å Synkopere
– Lange foredrag kan holdes om «Syncopation» og det er ikke så lett å forklare heller, men kort fortalt betyr det dette:
Syncopering skjer når man gjør et trinn eller en bevegelse på en svak beat i i musikken hvor du vanligvis ville danset eller beveget deg på de sterke beatene i musikken. En oppbrytning av rytmen om du vil. Tenk deg en klokke som tikker. Tikk-Takk, Tikk-Takk. Tikk er den sterke beaten og Takk er den svake beaten. Tenk deg at du danser og gjør et trinn på hver av Tikk’ene. Om du plutselig tar i bruk Takk’ene vil du gjøre en Syncopation.

 Two-Beat
– 
Dette uttrykket brukes til å beskrive musikk som har den første og tredje beaten i en 4/4 takt låt, markert (accentuated). Two-Beat er typisk for Marsjer, tidlig Jazz og det meste av den Europeiske musikken.

 Upbeat
– 
Beaten som kommer rett før en «downbeat» (eller også kalt den første beaten i en måleenhet). Uttrykket «Upbeat» kommer fra bevegelsen en dirigent gjør med dirigentstaven sin.